Kallelse ordinarie årsstämma 2021

2021-03-25

KALLELSE

MEDLEMMAR i Haratången Fiberförening ek. för. kallas till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA.

TID: Onsdag 14 april 2021 kl 19.00

LOKAL: TELEFON BRYGGA

Tel: 010 473 01 01

Kod: 9500592036#

DAGORDNING 2021-04-14

1. Val av ordförande för stämman samt dennes anmälan om sekreterare vid stämman.

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av två justeringspersoner.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

10. Fastställande av årsavgift och andra avgifter.

11. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Val av revisor och revisorssuppleant.

13. Val av valberedning, tre personer, varav en sammankallande.

14. Övriga frågor.

15. Stämmans avslutande.

Hälsningar Styrelsen